Hệ thống Ấn VIP

13/07/23

Hệ thống Ấn VIP!!!

1. Truyền Kỳ Ấn

Hướng dẫn
Hướng dẫn:
 • Cấp 1: Free
 • Cấp 2: Cần 2000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 90%)
 • Cấp 3: Cần 3000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 80%)
 • Cấp 4: Cần 4000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 70%)
 • Cấp 5: Cần 5000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 60%)
 • Cấp 6: Cần 6000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 50%)
 • Cấp 7: Cần 7000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 40%)
 • Cấp 8: Cần 8000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 30%)
 • Cấp 9: Cần 9000 Luân hồi ấn + 1 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 20%)
 • Cấp 10: Cần 10000 Luân hồi ấn + 1Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 10%)

Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)

2. Phong Thần Ấn

Hướng dẫn
Hướng dẫn:
 • Cấp 1: Ghép Bằng Truyền Kỳ Ấn Cấp 10 + 1000 Kim Nguyên bảo đại (Tỉ lệ 100%)
 • Cấp 2: Cần 2000 Luân hồi ấn + 5 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 90%)
 • Cấp 3: Cần 3000 Luân hồi ấn + 10 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 80%)
 • Cấp 4: Cần 4000 Luân hồi ấn + 20 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 70%)
 • Cấp 5: Cần 5000 Luân hồi ấn + 30 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 60%)
 • Cấp 6: Cần 6000 Luân hồi ấn + 40 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 50%)
 • Cấp 7: Cần 7000 Luân hồi ấn + 50 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 40%)
 • Cấp 8: Cần 8000 Luân hồi ấn + 60 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 30%)
 • Cấp 9: Cần 9000 Luân hồi ấn + 70 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 20%)
 • Cấp 10: Cần 10000 Luân hồi ấn + 80 Bùa bảo toàn (Tỉ lệ 10%)

Nâng cấp tại NPC Nâng Cấp (Ba Lăng Huyện)