Hệ thống Ngoại Trang

24/04/24

Hệ Thống Ngoại Trang!!!

Nhận được Ngoại Trang:

Từ code khi tạo nhân vật

Mua tại các SHOP trang bị và SHOP du long

Option Ngoại Trang

Hình Ảnh Ngoại Trang