Nâng Cấp Bí Kíp Thất Truyền

11/07/23

Bí Kíp Thất Truyền!!!

1. Ghép Bí Kíp Thất Truyền:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Già lam kinh nội công Cấp 10 1
Già lam kinh ngoại công Cấp 10 1
Chú Văn Huyết Ngọc (Rơi ở BOSS 115) 1
Kim Nguyên bảo đại 1000

2. Nâng Cấp Bí Kíp thất truyền:

Level Nguyên Liệu
Cấp 1 100 KNB Đại + 02 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 2 150 KNB Đại + 04 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 3 200 KNB Đại + 06 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 4 250 KNB Đại + 08 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 5 300 KNB Đại + 10 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 6 350 KNB Đại + 12 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 7 400 KNB Đại + 14 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 8 450 KNB Đại + 16 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 9 500 KNB Đại + 18 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 10 550 KNB Đại + 20 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 11 600 KNB Đại + 22 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 12 650 KNB Đại + 24 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 13 700 KNB Đại + 26 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 14 750 KNB Đại + 28 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 15 800 KNB Đại + 30 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 16 850 KNB Đại + 32 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 17 900 KNB Đại + 34 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 18 950 KNB Đại + 36 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 19 1000 KNB Đại + 38 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 20 1050 KNB Đại + 40 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 21 1100 KNB Đại + 42 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 22 1150 KNB Đại + 44 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 23 1200 KNB Đại + 46 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 24 1250 KNB Đại + 48 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 25 1300 KNB Đại + 50 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 26 1350 KNB Đại + 52 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 27 1400 KNB Đại + 54 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 28 1450 KNB Đại + 56 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 29 1500 KNB Đại + 58 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 30 1550 KNB Đại + 60 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 31 1600 KNB Đại + 62 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 32 1650 KNB Đại + 64 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 33 1700 KNB Đại + 66 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 34 1750 KNB Đại + 68 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 35 1800 KNB Đại + 70 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 36 1850 KNB Đại + 72 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 37 1900 KNB Đại + 74 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 38 1950 KNB Đại + 76 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 39 2000 KNB Đại + 78 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 40 2050 KNB Đại + 80 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 41 2100 KNB Đại + 82 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 42 2150 KNB Đại + 84 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 43 2200 KNB Đại + 86 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 44 2250 KNB Đại + 88 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 45 2300 KNB Đại + 90 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 46 2350 KNB Đại + 92 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 47 2400 KNB Đại + 94 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 48 2450 KNB Đại + 96 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 49 2500 KNB Đại + 98 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 50 2550 KNB Đại + 100 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 51 2600 KNB Đại + 102 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 52 2650 KNB Đại + 104 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 53 2700 KNB Đại + 106 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 54 2750 KNB Đại + 108 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 55 2800 KNB Đại + 110 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 56 2850 KNB Đại + 112 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 57 2900 KNB Đại + 114 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 58 2950 KNB Đại + 116 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 59 3000 KNB Đại + 118 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh
Cấp 60 3050 KNB Đại + 120 chú văn + 50.000 mãnh ghép Già lam kinh