Nâng Cấp Mặt Nạ

11/07/23

Mặt Nạ Kiếm Thế Bá Vương!!!

1. Mặt Nạ Bôn Lôi Quán:

 

 

Level Nguyên Liệu
Phục Hổ Quán Free khi tạo nhân vật
Phục Hổ Quán +1 01 KNB ĐẠI + 50 Mặt Nạ + 50 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +2 02 KNB ĐẠI + 60 Mặt Nạ + 60 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +3 03 KNB ĐẠI + 100 Mặt Nạ + 100 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +4 04 KNB ĐẠI + 150 Mặt Nạ + 150 Dị Dung Thạch
Phục Hổ Quán +5 05 KNB ĐẠI + 200 Mặt Nạ + 200 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện 06 KNB ĐẠI + 250 Mặt Nạ + 250 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +1 07 KNB ĐẠI + 300 Mặt Nạ + 300 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +2 08 KNB ĐẠI + 350 Mặt Nạ + 350 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +3 09 KNB ĐẠI + 400 Mặt Nạ + 400 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +4 10 KNB ĐẠI + 450 Mặt Nạ + 450 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +5 11 KNB ĐẠI + 500 Mặt Nạ + 500 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +6 12 KNB ĐẠI + 1000 Mặt Nạ + 1000 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +7 13 KNB ĐẠI + 1500 Mặt Nạ + 1500 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +8 14 KNB ĐẠI + 2000 Mặt Nạ + 2000 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +9 15 KNB ĐẠI + 2500 Mặt Nạ + 2500 Dị Dung Thạch
Quân Lâm Miện +10 16 KNB ĐẠI + 5000 Mặt Nạ + 5000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán 17 KNB ĐẠI + 6000 Mặt Nạ + 6000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +1 18 KNB ĐẠI + 7000 Mặt Nạ + 7000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +2 19 KNB ĐẠI + 8000 Mặt Nạ + 8000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +3 20 KNB ĐẠI + 9000 Mặt Nạ + 9000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +4 21 KNB ĐẠI + 10000 Mặt Nạ + 10000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +5 22 KNB ĐẠI + 11000 Mặt Nạ + 11000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +6 23 KNB ĐẠI + 12000 Mặt Nạ + 12000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +7 24 KNB ĐẠI + 13000 Mặt Nạ + 13000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +8 25 KNB ĐẠI + 14000 Mặt Nạ + 14000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +9 26 KNB ĐẠI + 15000 Mặt Nạ + 15000 Dị Dung Thạch
Thông Thiên Quán +10 27 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán 28 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +1 29 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +2 30 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +3 31 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +4 32 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +5 33 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +6 34 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +7 35 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +8 36 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +9 37 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +10 38 KNB ĐẠI + 20000 Mặt Nạ + 20000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +11 40 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +12 45 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +13 50 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +14 55 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +15 60 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +16 65 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +17 70 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +18 75 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +19 80 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +20 85 KNB ĐẠI + 25000 Mặt Nạ + 25000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +21 90 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +22 95 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +23 100 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +24 105 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +25 110 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +26 115 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +27 120 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +28 125 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +29 130 KNB ĐẠI + 30000 Mặt Nạ + 30000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +30 135 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +31 140 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +32 145 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +33 150 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +34 155 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +35 160 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +36 165 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +37 170 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +38 175 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +39 180 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch
Bôn Lôi Quán +40 200 KNB ĐẠI + 35000 Mặt Nạ + 35000 Dị Dung Thạch

 

2. Mặt Nạ Bá Chủ VIP:

 

Level Nguyên Liệu
Bá Chủ Quán Cấp 1 500 KNB ĐẠI + 35k NL Mặt Nạ + 50 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 2 600 KNB ĐẠI + 40k NL Mặt Nạ + 60 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 3 700 KNB ĐẠI + 45k NL Mặt Nạ + 70 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 4 800 KNB ĐẠI + 50k NL Mặt Nạ + 80 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 5 900 KNB ĐẠI + 55k NL Mặt Nạ + 90 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 6 1000 KNB ĐẠI + 60k NL Mặt Nạ + 100 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 7 1100 KNB ĐẠI + 65k NL Mặt Nạ + 110 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 8 1200 KNB ĐẠI + 70k NL Mặt Nạ + 120 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 9 1300 KNB ĐẠI + 75k NL Mặt Nạ + 130 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 10 1400 KNB ĐẠI + 80k NL Mặt Nạ + 140 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 11 1500 KNB ĐẠI + 85k NL Mặt Nạ + 150 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 12 1600 KNB ĐẠI + 90k NL Mặt Nạ + 160 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 13 1700 KNB ĐẠI + 95k NL Mặt Nạ + 170 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 14 1800 KNB ĐẠI + 100k NL Mặt Nạ + 180 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 15 1900 KNB ĐẠI + 105k NL Mặt Nạ + 190 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 16 2000 KNB ĐẠI + 110k NL Mặt Nạ + 200 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 17 2100 KNB ĐẠI + 115k NL Mặt Nạ + 210 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 18 2200 KNB ĐẠI + 120k NL Mặt Nạ + 220 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 19 2300 KNB ĐẠI + 125k NL Mặt Nạ + 230 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 20 2400 KNB ĐẠI + 130k NL Mặt Nạ + 240 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 21 2500 KNB ĐẠI + 135k NL Mặt Nạ + 250 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 22 2600 KNB ĐẠI + 140k NL Mặt Nạ + 260 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 23 2700 KNB ĐẠI + 145k NL Mặt Nạ + 270 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 24 2800 KNB ĐẠI + 150k NL Mặt Nạ + 280 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 25 2900 KNB ĐẠI + 155k NL Mặt Nạ + 290 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 26 3000 KNB ĐẠI + 160k NL Mặt Nạ + 300 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 27 3100 KNB ĐẠI + 165k NL Mặt Nạ + 310 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 28 3500 KNB ĐẠI + 170k NL Mặt Nạ + 340 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 29 4000 KNB ĐẠI + 180k NL Mặt Nạ + 400 Bá Chủ Bạch Ngọc
Bá Chủ Quán Cấp 30 5000 KNB ĐẠI + 200k NL Mặt Nạ + 500 Bá Chủ Bạch Ngọc