Nâng Cấp Ngựa

22/12/23

Nâng Cấp Ngựa VIP!!!

 

Level Nguyên Liệu
Ngựa cấp 10 Free khi tạo nhân vật
Ngựa cấp 11 Cần 10 KNB Đại + 5 Linh tê ngọc + 300 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 12 Cần 12 KNB Đại + 8 Linh tê ngọc + 400 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 13 Cần 12 KNB Đại + 8 Linh tê ngọc + 600 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 14 Cần 15 KNB Đại + 10 Linh tê ngọc + 600 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 15 Cần 15 KNB Đại + 10 Linh tê ngọc + 1000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 16 Cần 25 KNB Đại + 15 Linh tê ngọc + 1500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 17 Cần 30 KNB Đại + 20 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 18 Cần 30 KNB Đại + 30 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 19 Cần 35 KNB Đại + 35 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 20 Cần 40 KNB Đại + 40 Linh tê ngọc + 2000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 21 Cần 50 KNB Đại + 70 Linh tê ngọc + 2500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 22 Cần 50 KNB Đại + 70 Linh tê ngọc + 2500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 23 Cần 60 KNB Đại + 70 Linh tê ngọc + 3000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 24 Cần 70 KNB Đại + 100 Linh tê ngọc + 3500 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 25 Cần 80 KNB Đại + 120 Linh tê ngọc + 4000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 26 Cần 100 KNB Đại + 150 Linh tê ngọc + 5000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 27 Cần 120 KNB Đại + 200 Linh tê ngọc + 6000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 28 Cần 140 KNB Đại + 250 Linh tê ngọc + 8000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 29 Cần 160 KNB Đại + 300 Linh tê ngọc + 10000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 30 Cần 180 KNB Đại + 350 Linh tê ngọc + 15000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 31 Cần 200 KNB Đại + 400 Linh tê ngọc + 20000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 32 Cần 250 KNB Đại + 500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 33 Cần 300 KNB Đại + 600 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 34 Cần 350 KNB Đại + 700 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 35 Cần 400 KNB Đại + 800 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 36 Cần 450 KNB Đại + 900 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 37 Cần 500 KNB Đại + 1000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 38 Cần 550 KNB Đại + 1100 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 39 Cần 600 KNB Đại + 1200 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 40 Cần 650 KNB Đại + 1300 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 41 Cần 700 KNB Đại + 1400 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 42 Cần 750 KNB Đại + 1500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 43 Cần 800 KNB Đại + 1600 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 44 Cần 850 KNB Đại + 1700 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 45 Cần 900 KNB Đại + 1800 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 46 Cần 950 KNB Đại + 1900 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 47 Cần 1000 KNB Đại + 2000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 48 Cần 1050 KNB Đại + 2100 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 49 Cần 1100 KNB Đại + 2200 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 50 Cần 1150 KNB Đại + 2300 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 51 Cần 1200 KNB Đại + 2300 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 52 Cần 1500 KNB Đại + 2500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 53 Cần 1700 KNB Đại + 3000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 54 Cần 1900 KNB Đại + 3500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 55 Cần 2100 KNB Đại + 4000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 56 Cần 2300 KNB Đại + 4500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 57 Cần 2500 KNB Đại + 5000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 58 Cần 2700 KNB Đại + 5500 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 59 Cần 2900 KNB Đại + 6000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 60 Cần 4000 KNB Đại + 10000 Linh tê ngọc + 25000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 61 Cần 4500 KNB Đại + 11000 Linh tê ngọc + 30000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 62 Cần 5000 KNB Đại + 12000 Linh tê ngọc + 35000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 63 Cần 5500 KNB Đại + 13000 Linh tê ngọc + 40000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 64 Cần 6000 KNB Đại + 14000 Linh tê ngọc + 45000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 65 Cần 6500 KNB Đại + 15000 Linh tê ngọc + 50000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 66 Cần 7000 KNB Đại + 16000 Linh tê ngọc + 55000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 67 Cần 7500 KNB Đại + 17000 Linh tê ngọc + 60000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 68 Cần 8000 KNB Đại + 18000 Linh tê ngọc + 65000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 69 Cần 8500 KNB Đại + 19000 Linh tê ngọc + 70000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 70 Cần 10000 KNB Đại + 20000 Linh tê ngọc + 100000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 71 Cần 11000 KNB Đại + 21000 Linh tê ngọc + 110000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 72 Cần 12000 KNB Đại + 22000 Linh tê ngọc + 120000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 73 Cần 13000 KNB Đại + 23000 Linh tê ngọc + 130000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 74 Cần 14000 KNB Đại + 24000 Linh tê ngọc + 140000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 75 Cần 15000 KNB Đại + 25000 Linh tê ngọc + 150000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 76 Cần 16000 KNB Đại + 26000 Linh tê ngọc + 160000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 77 Cần 17000 KNB Đại + 27000 Linh tê ngọc + 170000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 78 Cần 18000 KNB Đại + 28000 Linh tê ngọc + 180000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 79 Cần 19000 KNB Đại + 29000 Linh tê ngọc + 190000 NL ngựa mỗi loại
Ngựa cấp 80 Cần 25000 KNB Đại + 30000 Linh tê ngọc + 200000 NL ngựa mỗi loại